Czytaj więcej: Wspomnienie ferii z biblioteką

Do spędzenia ferii z biblioteką zaprosiła swoich czytelników i sympatyków Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Było kulturalnie, aktywnie i sportowo. 26 stycznia najmłodsi czytelnicy biblioteki bawili się na „Karnawałowym balu baśni”.

Czytaj więcej: Media o Gminie Kolno

Zapraszamy do obejrzenia materiału o Gminie Kolno w Magazynie Łomżyńskim. Wójt Józef Wiśniewski w rozmowie z reporterem TVP Białystok mówi między innymi o planach na 2018 rok  (od 00:13:22 ) Zobacz TUTAJ

Czytaj więcej: Ferie ze strażakami

W sobotę 27 stycznia 2018r. w świetlicy w Kumelsku odbyły się cykliczne już Ferie z OSP Kumelsk. We wspólnej zabawie udział wzięło ponad trzydzieścioro dzieci wraz z opiekunami. Po powitaniu uczestników zajęć przez prezesa OSP Kumelsk Leszka Góralczyka, głos zabrał wójt Gminy Kolno pan Józef Bogdan Wiśniewski, chwaląc podejmowaną już po raz trzeci inicjatywę oraz życząc wszystkim dobrej zabawy.

Czytaj więcej: Kalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić Państwa na imprezy targowo-wystawiennicze, które odbędą się w 2018 roku. Jak co roku sezon zaczynamy już w kwietniu. Nasze imprezy obejmują szeroki wachlarz tematów związanych z rolnictwem: ogrodnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo, hodowle zwierząt, uprawy zbóż, budownictwo wiejskie, pasze. W tym roku jesteśmy też współorganizatorami X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się wraz z XXV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Serdecznie zapraszamy na nasze Targi i Wystawy jesteśmy pewni, że każdy z odwiedzających nas znajdzie dla siebie coś interesującego. Prosimy o zapoznanie się z naszym kalendarzem imprez.

Czytaj więcej: Senioriada w Borkowie

Była muzyka, tańce i śpiewy. Tym razem na ludowo w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Borkowie odbył się VII Dzień Seniora. Organizatorami spotkania było Koło Gospodyń Wiejskich w Borkowie, sołtys Borkowa Sławomir Cudnik oraz Centrum Kultury Gminy Kolno.

Czytaj więcej: Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Czytaj więcej: Osobowość Roku 2017 - głosujmy!

W plebiscycie Gazety Współczesnej "Osobowość Roku 2017" nie zabrakło kandydatów z naszej gminy i tych, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności. Warto wesprzeć ich głosami. Kandydatury z powiatu kolneńskiego z poszczególnych kategorii oraz informacja na jaki numer sms jakiej treści wysłać, by oddać głos na konkretnego kandydata dostępne są TUTAJ

Czytaj więcej: Nasz program zatwierdzony, już ubiegamy się o dofinansowanie

"Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kolno na lata 2017 - 2023" został właśnie zatwierdzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego, co oznacza, że na podstawie tego dokumentu będziemy mogli ubiegać się o zwiększone dofinansowanie

Czytaj więcej: Ogłoszenie o naborze

 

Wójt Gminy Kolno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. budownictwa

Czytaj więcej: Ogłoszenie

Organizacje pozarządowe z Gminy Kolno

    Wójt Gminy Kolno na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) zaprasza  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy do wskazywania kandydatów na członków komisji konkursowej.

I. Informacje ogólne

 1. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy wskazują swoich reprezentantów do komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 r.
 2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, jej członkom nie będzie przysługiwać zwrot kosztów podróży.
 3. Ze zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Kolno dokona wyboru co najmniej dwóch członków komisji konkursowej.
 4. Komisja Konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Kolno
  II. Zadania komisji konkursowej
  1.Komisja konkursowa powoływana jest do opiniowania i oceny ofert pod względem merytorycznym i formalnym.
  III Wymagania wobec kandydata:

1.Członkiem komisji konkursowej może zostać kandydat wskazany przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spełniający następujące wymagania:

- jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych,

- nie reprezentuje organizacji/podmiotu biorącego udział w konkursie,

- nie podlega wyłączeniu z prac w komisji na podstawie przepisów  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dotyczących wyłączenia pracownika

IV Termin zgłaszania kandydatów:

 1. Zgłoszenia kandydatów na formularzu według wzoru w ogłoszeniu należy składać w Urzędzie Gminy Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18 – 500 Kolno, w terminie do  31 stycznia 2018 r. (decyduje data wpływu).

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do komisji konkursowej

(dotyczy otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kolno

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2018 rok)

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ

Imię i nazwisko kandydata

 

Adres do korespondencji, numer telefonu i adres e-mail kandydata

 

Opis doświadczenia kandydata w zakresie działań na rzecz organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

DANE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI/PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO KANDYDATA

Nazwa i siedziba organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art.3 ust.3 ustawy, nr KRS lub innego rejestru.

 

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli zgodnie z KRS lub innym rejestrem potwierdzające zgłoszenie ww. kandydata na członka komisji konkursowej, data i miejsce

1.

2.

3.

..…….. dnia………..

   

OŚWIADCZENIA:

 1. Wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej osoby do Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone przez uprawnione podmioty w otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych Gminy Kolno .
 2. Wyżej wymienione dane są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym
 3. Oświadczam, że jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych
 4. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z realizacją procedury konkursowej wyłącznie dla celów konkursu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

 

 

…………………………………………………………

   (podpis osoby zgłoszonej do komisji konkursowej,

data i miejsce)

 

 

Czytaj więcej: VII Dzień Seniora już w niedzielę

Centrum Kultury Gminy Kolno, Koło Gospodyń Wiejskich z Borkowa oraz sołtys Borkowa serdecznie zapraszają na VII edycję Dnia Seniora 28 stycznia od godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Borkowie. W programie m.in. "Z przymrużeniem oka.." - występ Koła Gospodyń Wiejskich w Borkowie oraz zabawa ludowa przy dźwiękach kapeli "Miód na serce". Zapraszamy!